Skip to content

 

Wprowadzenie do Polityki prywatności (RODO) oraz warunków działania plików cookies

 

W celu zapewnienia lepszej ochrony Twojej prywatności, chcemy zapewnić Ci, jak najlepsze zrozumienie, co w ramach świadczonych przez nas usług robimy z Twoimi danymi i jak je zabezpieczamy. Niezależnie od pełnej wersji zasad Polityki prywatności, które możesz przeczytać poniżej, zapraszamy Cię do zapoznania z ich przystępnym streszczeniem, które rozjaśni wszystkie wątpliwości i przedstawia najważniejsze informacje.

Administratorem Twoich danych jest Magdalena Trzebuniak-Żmuda prowadząca działalność gospodarczą od nazwą Warsztat Zmian Magdalena Trzebuniak-Żmuda z siedzibą w Zawoi 231, 34-222 Zawoja, NIP: 5521589794, REGON: 361587592.

Przez dane osobowe rozumiemy wszystkie informacje na temat Twoje osoby (m .in. imię, nazwisko, nazwę firmy, telefon, adres mailowy, adres IP), które uzyskujemy w związku z naszymi działaniami.

Przekazujesz nam swoje dane osobowe zapisując się do newslettera, korzystając z formularza kontaktowego, odwiedzając nasze profile w mediach społecznościowych, a także wpisując komentarz na prowadzonym przez nas blogu. Od tego momentu przetwarzamy Twoje dane m. in. gromadząc je, wykorzystując do kontaktu z Tobą, a także do świadczenia na Twoją rzecz naszych usług i wybierania najlepszych dla Ciebie rozwiązań.

Przetwarzaniem Twoich danych osobowych na mocy stosownych umów zajmują się również nasi zaufani i sprawdzeni współpracownicy oraz podmioty świadczące nam pomoc, w szczególności techniczną, w związku z wykonywaniem naszych działań, którzy podobnie jak my zapewniają ich bezpieczeństwo i profesjonalizm przetwarzania.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się również przy udziale: Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin poszczególnych stron, poświęconego na nich czasu i wybranym tematom. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieramy m. in. dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.

Przetwarzamy dane osobowe również przy wykorzystaniu narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, co umożliwia nam prezentowanie Ci spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze mnie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Pliki cookies, które umożliwiają nam wykorzystywanie Twoich danych osobowych są zbierane przez nas i wymienione wyżej serwisy automatycznie. Pamiętaj, że z poziomu naszej strony, jak też ustawień Twoich profili możesz modyfikować udostępnianie plików cookie i ograniczyć, a nawet wyłączyć nam dostęp do ciasteczek. Istotne jest, że przez ich wykorzystywanie nie przetwarzamy Twoich danych jedynie na terenie Polski, Unii Europejskiej, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych ze skutkiem natychmiastowym w naszych działaniach może również mieć miejsce kiedy skorzystasz ze swoich uprawnień i zgłosisz nam swój sprzeciw. W każdej też chwili możesz nam zgłosić, że życzysz sobie umożliwienia dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. W razie też uznania, że naruszamy w jakiś sposób bezpieczeństwo Twoich danych możesz złożyć też stosowną skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli po zapoznaniu się z polityką prywatności, czy najważniejszymi informacjami pojawią się po Twojej stronie jakiekolwiek wątpliwości dotyczące polityki prywatności to chętnie je rozwiejemy, w tym celu prosimy o kontakt z nami. Do dyspozycji jesteśmy pod naszym adresem e-mail: biuro@warsztatzmian.pl.

 

Polityka prywatności (RODO) oraz warunki działania plików cookies

 

§1

Informacje podstawowe

1. Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Warsztat Zmian.

2. Administratorem danych osobowych jest Magdalena Trzebuniak-Żmuda prowadząca działalność gospodarczą od nazwą Warsztat Zmian Magdalena Trzebuniak-Żmuda z siedzibą w Zawoi 231, 34-222 Zawoja, NIP: 5521589794, REGON: 361587592 (zwana dalej „Administratorem”).

3. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@warsztatzmian.pl.

4. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”.

5. Administrator danych w związku z realizowaną działalnością może przekazywać dane osobowe podmiotom i państwom trzecim, które gwarantują stosowanie przewidzianych prawem odpowiednich środków ochrony danych osobowych. Przekazanie danych osobowych przez Administratora następuje w szczególności poza teren Polski do Państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), w szczególności do podmiotów określonych w §4 ust. 2.

6. Sam Administrator dokłada szczególnej staranności do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

7. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora opiera się na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§2

Rodzaj danych osobowych przetwarzanych przez Administratora

1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych (zwanych dalej „Użytkownikami” bądź „Użytkownikiem”). Zbiór danych osobowych następuje przez:

a) Newsletter. Jeśli Użytkownik chce zapisać się do newslettera, musi podać swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

b) Formularz kontaktowy. Jeśli Użytkownik chce się skontaktować korzystając z formularza kontaktowego na stronie warsztatzmian.pl (zwana dalej: „Witryną”), musi podać swój adres e-mail, imię oraz nazwisko oraz jeśli chce by skontaktować się telefonicznie również numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by skorzystać z formularza kontaktowego.

c) Kontakt e-mailowy. Jeśli Użytkownik kontaktuje się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób automatyczny przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

d) Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIN). Dane te są przetwarzane w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, oferowaniu usług, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem narzędzi dostępnych w mediach społecznościowych;

e) Komentarz pod blogiem prowadzonym przez Administratora. Jeśli Użytkownik chce umieścić komentarz pod postami Administratora na jego blogu musi podać swoje imię i adres e-mail jako dane identyfikujące autora wpisu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne.

2. Podczas korzystania z Witryny mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

3. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w ramach korzystania Witryny.

§3

Podstawa przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

a) zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w szczególności na zapisanie się do newslettera, jak też zgody na przetwarzanie w związku ze skorzystaniem przez Użytkowników z formularza kontaktowego;

b) w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności w przypadku przystąpienia do newslettera lub w związku z korzystaniem z innych funkcjonalności Witryny;

c) spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

d) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich.

2. Każdy z użytkowników Witryny, w tym osoby zapisane do newslettera, a także korzystające z komunikacji przez formularz kontaktowy, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również złożenia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych. W celu realizacji swoich praw każdy z Użytkowników, którego dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do kontaktu z nim w celu również zgłoszenia naruszenia, na adres e-mail: biuro@warsztatzmian.pl.

3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora, czy też dodatkowo świadczeniem usług.

4. Zgodnie z art. 15 RODO, Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe Użytkownika. Gdy ma to miejsce Użytkownik ma prawo: uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; uzyskać kopię swoich danych osobowych.

5. Na zasadzie art. 16 RODO Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §3 ust. 2 Polityki Prywatności.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, w tym zgoda na otrzymywanie newslettera, a także na przetwarzanie danych w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego może być w każdej chwili odwołana zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

7. Zgodnie z przewidzianym w art. 17 RODO prawem do usunięcia danych Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę, wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, czy też muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega albo zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

8. Zgodnie z art. 18 RODO Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia skutkuje zaprzestaniem wysyłaniem przez Administratora newslettera. Prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 14 dni;

b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

c) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych, wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ze względu na szczególną sytuację ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

9. Na podstawie art. 20 RODO Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator zobowiązany jest wykonać żądanie Użytkownika na zasadach określonych w Polityce prywatności.

10. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych o jakim mowa w ust. 2, zgodnie z art. 21 RODO może być wniesiony w każdym momencie z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania newslettera Administratora, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

11. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

12. Poza powyżej przewidzianymi środkami, każdy Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

§4

Cel przetwarzania danych osobowych, podprzetwarzanie oraz czas przetwarzania

1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach:

a) przesyłanie wiadomości zawierających informacje handlowe oraz treści prezentowanych przez Administratora w formie newslettera,

b) umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz poczty elektronicznej,

c) obrony przed ewentualnymi roszczeniami,

d) analitycznym i statystycznym.

2. Dane osobowe Użytkowników będą przekazane podmiotom podprzetwarzającym je wyłącznie na zlecenie Administratora i na podstawie umów z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów. Administrator może przekazać dane osobowe w związku z ich podprzetwarzaniem m.in.:

a) swoim podwykonawcom, którzy współpracują z nim w ramach świadczenia przez niego usług na rzecz klientów, w tym także mogą być przekazane podmiotom świadczącym wsparcie techniczne, w szczególności:

  • Zenbox Sp. z o. o. w celu przechowywania danych na serwerze, w tym serwerze poczty internetowej;
  • Google Ireland Limited – w celu korzystania z usług Google w ramach pakietu G-Suite, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google;

b) poza teren Polski/ UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), a to do The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp z uwagi na wykorzystywanie w swojej działalności przez Administratora programu Mail Chimp w celu obsługi newslettera.

3. Przekazanie danych osobowych w ramach podprzetwarzania może też nastąpić do innych podmiotów świadczącym na rzecz Administratora usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony www.warsztatzmian.pl, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Oprócz wymienionych wyżej i w §1 ust. 4 podmiotów udostępnienie może mieć również miejsce dla  organów władzy publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4. Poza wymienionymi podmiotami dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania lub do odwołania zgody przez Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych przez okres do 3 miesięcy od momentu osiągnięcia celów w związku z realizacją własnych celów analitycznych i statystycznych.

§5

Zasady przetwarzania danych w social mediach i polityka cookies

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn) Dane te są przetwarzane w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, oferowaniu usług, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem narzędzi dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnej marki i oferowanych usług oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

2. Administrator przetwarza dane Użytkowników również przez korzystanie z narzędzi analitycznych i marketingowych powiązanych również z mediami społecznościowymi (Google Analytics, Pixel Facebook), w celu statyki i analizy danych umożliwiających działania Administratora, a także kierowania do Użytkowników spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook, determinowanych zachowaniem Użytkowników w Internecie. Działania w tym zakresie Administrator realizuje w oparciu o prawnie uzasadniony interes polegający na tworzeniu statystyk i ich analizie, a także marketingu swoich produktów i usług. Wspomniane wyżej narzędzia zapewniane są odpowiednio przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA oraz Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.

3. Dane wykorzystywane w sposób określony w ust. 1 i 2 są przekazywane do serwera Google oraz Facebook w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Google Analytic oraz Pixel Facebook są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Administrator informowany jest jedynie, jakie działania Użytkownik podjął w ramach Witryny i profili w mediach społecznościowych. Google i Facebook mogą jednak łączyć te informacje z innymi informacjami o Użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez niego z Witryny Administratora oraz serwisów Google i Facebook oraz wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Google i Facebook nie są już zależne od Administratora, a informacje o nich opisane są odpowiednio w polityce prywatności tych narzędzi. Z poziomu Witryny Administratora, a także swojego konta na  Google oraz Facebooku Użytkownik może również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Google LLC oraz Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, dlatego przystąpiły do programu EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

4. Profilowanie, dokonywane przez Administratora nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutków prawnych lub wpływających na niego w podobnie istotny sposób.

5. W celu realizacji wskazanych wyżej działań dane Użytkowników są zbierane w sposób automatyczny jako informacje zawarte w plikach cookies. Stanowi to jedyny sposób gromadzenia danych w sposób automatyczny przez Administratora.

6. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Administratora i powiązanych z Witryną serwisów społecznościowych oraz narzędzi analitycznych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

7.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Witryny, Administrator, a także Google LLC oraz Facebook Inc., jeżeli do automatycznego pobrania danych doszło również w serwisach społecznościowych.

8. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych, w tym w szczególności Witryny oraz profilu Administratora w mediach społecznościowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Witryny i profili Administratora w serwisach społecznościowych korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

9. Przez Witrynę Administratora stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

10. W ramach korzystania przez Użytkowników z Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Witryny;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

11. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu Witryny Administratora Użytkownik może zadecydować, czy wyraża zgodę na korzystanie przez Administratora z plików cookies, także w związku z korzystaniem z narzędzi mediów społecznościowych (Google Analitycs, Pixel Facebook).

12. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Witrynie.

13. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Witryny i Administratorem innych reklamodawców oraz partnerów.

14.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

15. W pozostałym zakresie pozostałe ustalenia Polityki prywatności stosuje się odpowiednio.

§6

Zmiany Polityki prywatności

1. Administrator danych zobowiązuje się do bieżącego weryfikowania i aktualizowania Polityki prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

2. Pytania związane z Polityką prywatności prosimy kierować na adres: biuro@warsztatzmian.pl.